litteraturlink.dk

         - Omkring dansk litteratur
- redigeret af Kim Byvald     

Site menu

 

< Retur til Emnekurser

Teksten i historien, historien i teksten

Kursusbeskrivelse

Selv om tekster kan opleves løsrevet fra historisk viden og tidsånd, så føjes der ofte en ekstra dimension til ens læsning, hvis man er i stand til at indplacere teksten i den (litteratur)historiske sammenhæng. På kurset fordyber vi os i samspillet mellem litteratur og historie gennem en læsning af en række centrale tekster fra 200 års dansk litteraturhistorie. Fra romantikken og dens gen-nembrud i Danmark, hvor vi bl.a. læser et lille udvalg af H.C. Andersens eventyr, over Brandes og det moderne gennembrud i 1870’erne hvor en ny, mere realistisk, virkelighedsbunden litteratur bryder igennem, og frem til 1900-tallets opbrud i genrer, former og ind¬hold. Der vil blive inddraget tekster i alle genrer: romaner, noveller, digte og drama. Kurset vil give et rids af de centrale perioder fra romantikken til i dag, samtidig med at de for¬skellige tekster vil blive angrebet fra forskellige litteraturhistoriske vinkler.

Læseplan

Litteratur

< Retur til Emnekurser